Forslag til samboeravtale

Følgende samboeravtale er i dag inngått mellom:
Navn……………………fødsels‐ og personnummer
og
Navn…………………..fødsels‐ og personnummer

Eiendeler som eies alene/eneeie:
Her kan man også ta inn at alt man eide da man flyttet sammen fortsatt skal være ene eie dersom verdien er i behold, eventuelt også at alt man senere erverer ved arv eller gave fra andre enn samboeren under samboerskapet skal være eneeie dersom verdien er i behold. Dette vil korrespondere med reglen om skjevdelingskrav for ektefeller. Det kan være fornuftig å legge ved en liste som oppdateres.

Eiendeler som eies sammen/sameie:
Det vi erverver under samboerskapet med mindre vi avaler noe annet. Kan defineres ved eierbrøk dersom denne er noe annet enn50/50. Det kan også her være fornuftig å legge ved en liste som oppdateres.

Gjeld:
Vi har ikke felles gjeld, og hefter kun for den gjeld som er registret på hver av oss med mindre noe annet er avtalt. Viktig å avtale dersom man faktisk opptar felles gjeld.

Fordeling ved samlivsbrudd:
Eiendeler som er eneeie beholdes av den som er eier eiendelen/holdes utenfor delingen. Eiendeler som er i sameie deles ved eiendelen blir solgt, eller ved at partene avtaler en annen løsning. Dersom en av partene eier en eiendel med mer enn 50 % har vedkommende rett til å løse ut den andre.
Har man ikke kommet frem til en løsning på fordeling av eiendeler innen 4 uker fra samlivsbruddet, har begge parter anledning til å iverksette salg.
Gjeld beholdes av den som eier gjelden. Dersom det er fellesgjeld er begge ansvarlige for den delen av gjelden som hefter på vedkommende.

Testament:
Vi har opprettet testament som ivaretar herværende avtale dersom vi er samboere ved den ene/begges død. Testamentet er oppbevart hos Byfogden.

***
Herværende avtale er utarbeidet i XX eksemplarer, som oppbevares hos XX. Signert ved initialer på hver side samt på siste side:

Sted…………………

Part 1                                                                                     Part 2

………………………………                                                ……………………………….

Last ned avtalen