Advokatfullmektig Solaf Souri

ARBEIDSOMRÅDER

Strafferett

Barnelov

Tvisteløsning

Skifterett

Psykisk helsevern

Barnevern

Utlendingsrett

Barnebortføring

Bistandsadvokat

SOLAF SOURI

Advokatfullmektig

Tlf: 412 86 533

Solaf har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. I studietiden hadde hun et utvekslingsopphold ved Bond University i Australia, hvor hun tok spesialemner i mekling, prosedyre, internasjonal kontraktsrett og forskningsmetode.
Solaf har vært ansatt som advokatfullmektig siden oktober 2018. Hun har arbeidet barne – og familierett, herunder foreldretvister, skiftesaker og barnevernssaker. Solaf har også påtatt seg oppdrag innen utlendingsrett, strafferett – både som forsvarer og bistandsadvokat og saker etter psykisk helsevernloven. Hun har bred prosedyreerfaring innenfor nevnte rettsområder.
Solaf har fordypning i utlendingsrett og barnerett, herunder barns rettigheter i foreldretvister. Under masteravhandlingen skrev Solaf om tvangsbruk i psykiatrien overfor pasienter med spiseforstyrrelser, samt en analyse av hvorvidt norsk rett er i samsvar med Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK) og FN konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Hun har også drevet rettspolitisk arbeid.
Solaf har kurdisk bakgrunn og behersker kurdisk flytende muntlig. Hun har god kjennskap til Midtøstens kultur, og særlig forståelse av kurdisk kultur. Enkelte klienter ser på dette som en fordel da de opplever å få den støtten og forståelsen de trenger.
Artikler av Solaf Souri