Fri rettshjelp

Fri rettshjelp foreligger når advokatbistand dekkes helt eller delvis av staten. Man kan få fritt rettsråd eller fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål før saken havner hos domstolene, for eksempel bistand til å utforme en skifteavtale eller samværsavtale.  Fri sakførsel er rettshjelp når saken går for domstolen, for eksempel bistand til å sende stevning til retten i forbindelse med sak om foreldreansvar. Regler om fri rettshjelp er regulert i lov om fri rettshjelp og forskrift til lov om fri rettshjelp.

I enkelte saker får man automatisk fri rettshjelp uten at bestemte vilkår må være oppfylt. I andre saker vurderes det om vedkommende har behov for fri rettshjelp basert på inntekt og formue.  I behovsprøvde saker forplikter klienten å betale en egenandel.

Nedenfor vil du finne informasjon om fri rettshjelp i de familierettslige temaene.

Saker uten behovsprøving

I de familierettslige områdene er det kun i barnevernssaker man får fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue.

I saker hvor barneverntjenesten treffer akuttvedtak og midlertidige vedtak har foreldrene krav på fri rettshjelp uten behovsprøving. Også i saker hvor barneverntjenesten har startet forberedelse til sak som skal behandles i Fylkesnemnda, og saken likevel ikke behandles i nemnda, har man krav på fritt rettsråd.

I saker som behandles for Fylkesnemnda har foreldrene krav på fri sakførsel.

Saker med behovsprøving

Fri rettshjelp med behovsprøving innebærer at man får fri rettshjelp i bestemte typer saker dersom man har behov for å få dekt juridisk bistand fra staten. Det vil si at man må ha inntekt og formue under en bestemt grense fastsatt av departementet.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000,- for enslige og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-.

Dersom man har lavere inntekt og formue enn gitte inntektsgrense, får man fritt rettshjelp i følgende saker:

  • Sak etter ekteskapsloven om fordeling av eiendeler og formue etter skilsmisse
  • Sak etter barneloven om hvor barn skal bo fast, foreldreansvar og samværsrett

I saker etter ekteskapsloven om skilsmisseoppgjør kan man kun få fritt rettsråd, og ikke fri sakførsel. I saker etter barneloven om barnefordeling kan man få innvilget både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Når fri rettshjelp er behovsprøvd må klienten likevel betale en egenandel. I saker med fritt rettsråd er egenandelen en gang den offentlige salærsats, som per januar 2020 er kr 1060,-. I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25% av utgiftene, likevel begrenset til 8 ganger den offentlige salærsats.

Fylkesmannen og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser. Våre advokater vurderer alltid om man kan få innvilget fritt rettsråd eller fri sakførsel, og vil kunne bistå med en slik søknad.

Kontakt oss for en samtale