Om FamilieAdvokater
– en del av Matrix Advokater

FamilieAdvokater består av 5 advokater med spesialkompetanse innen de familierettslige fagområdene, herunder barnefordeling/foreldretvist, barnerett, skifte/skilsmisse, arv/generasjonsskifte og barnevern.

Familierettslige problemstillinger er noe de fleste mennesker møter på i løpet av livet. Rettsområdet er spesielt nettopp av den grunn – det er juss i hverdagen som berører enkeltmennesker i deres private sfære. De fleste saker har stor personlig betydning for dem de omfatter og krever at en advokat evner balansen mellom å være en trygg støttespiller og en ærlig og dyktig rådgiver. I FamilieAdvokater er dette vårt fokus.

Faggruppen er underlagt Matrix advokater og består av Anne Hazeland Tingstad, Olle Nohlin, Ingrid Humerfelt Eckhoff, Ingrid Salberg Brekke og Solaf Souri.

Samtlige advokater i FamilieAdvokater har omfattende prosedyre erfaring innen de familierettslige fagområder og vil gi trygg, oppriktig og faglig fundert rådgivning uansett om saken er stor eller liten. Advokatene vil ivareta klientens interesser og tilpasse arbeidet etter den konkrete saken og klientens behov.

FamilieAdvokaters nettside vil gi oppdateringer, nyheter, nyttig informasjon og artikler om blant annet skilsmisse og samlivsbrudd, barnefordeling og foreldretvister, barnevern og oppgjør av bo i forbindelse med skilsmisse og arv

Ta kontakt med FamilieAdvokater dersom du har spørsmål eller behov for bistand innen de familierettslige fagområdene.

Her kan du kontakte oss

Møt Anne

Advokat Anne Hazeland Tingstad

Anne Hazeland Tingstad arbeider spesialisert med barne- og familierett, herunder foreldretvister og saker etter barneloven, ektefelleskifte, barnevern og arverett, samt som bistandsadvokat i straffesaker. Tingstad arbeider også med saker om barnebortføring, psykisk helsevern og arbeidsrett.

Tingstad har omfattende erfaring innenfor sine fagområder og har prosedert et stort antall saker over de siste 20 årene for alle rettsinstanser (også Høyesterett). Tingstad har skrevet flere artikler og innlegg, hun er kursholder og hun har selv vært kursarrangør innen foreldretvist og barnerett. Hun har stort engasjement og høy kompetanse innenfor de rettsområder hun arbeider med. Tingstad er veileder og sensor på Universitet i Oslo.

Tingstad har arbeidet som advokatfullmektig og advokat siden 1999, de første årene med fokus på strafferett i tillegg til barne- og familierett. Videre har hun vært dommerfullmektig i en toårsperiode i en domstol med full fagkrets. Hun har vært fast bistandsadvokat for Nedre Romerike tingrett i en seksårsperiode. I perioden 2011 til 2019 var Tingstad partner i Advokatfirma Dalan, der hun hadde en stor del av ansvaret for å bygge opp en barne- og familierettsavdeling. Tingstad gikk inn i Matirx Advokater som selvstendig advokat i 2019.

Tingstad er opptatt av høy faglig kvalitet, oppdatert nasjonal og internasjonal kompetanse innen de enkelte fagområder samt nær, god og ærlig oppfølging av sine klienter. Hun tar store kompliserte saker like alvorlig som saker av mindre alvorlig karakter, og har fokus på å gi korrekte og grundige råd uansett sak.

Se Annes profil hos Matrix Advokater

Møt Ingrid

Advokat Ingrid Salberg Brekke

Ingrid har master i rettsvitenskap fra universitetet i Oslo.

Ingrid arbeider med barne- og familierett, herunder foreldretvister og saker etter barneloven, ektefelleskifte, økonomisk oppgjør ved opphør av samboerskap, samt arvesaker og arveplanlegging.

Hun jobber også med barnevernssaker der hun bistår privat part, både foreldre og ungdommer med partsrettigheter.

Ingrid har videre særlig kompetanse innen strafferett, og tar oppdrag som forsvarer i alle typer straffesaker.

Hun tar også oppdrag innen psykisk helsevern både knyttet til straffesaker og klage til Kontrollkommisjonen over opprettelse eller opprettholdelse av tvungen psykisk helsevern eller klage over tvangsmedisineringsvedtak.

Ingrid er opptatt av høy faglig kvalitet, samt nær, god og ærlig oppfølging av sine klienter.

Se Ingrids profil hos Matrix Advokater

Møt Ingrid

Advokat Ingrid Humerfeldt Eckhoff

Ingrid arbeider spesialisert med barne- og familierett, og jobber daglig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til saker om foreldretvister og saker etter barneloven, skiftesaker både ved skilsmisse og samboerskap, samt arvesaker og arveplanlegging for både samboere og ektefeller. Hun tar også oppdrag som fullmektig for dødsbo.
Ingrid tar også oppdrag innen saker som gjelder barnevernssaker for den private part; dvs foreldre og ungdommer med partsrettigheter.
Ingrid er en erfaren prosedyreadvokat og har ført et betydelig antall sivil- og strafferettslige saker for domstolene.
Foruten stor arbeidskapasitet og allsidighet, legger Ingrid vekt på høy faglig kvalitet, og gir god og ærlig oppfølging av sine klienter.
Ingrid har bakgrunn som rådgiver både i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) før hun begynte som advokat.
Ingrid tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2007, og har også spesialfag i internasjonal rett fra universitetet i Aix-en-Provence i Frankrike. Hun snakker engelsk og fransk.
Ingrid er fast ansatt advokat hos Cecilie Nakstad og Anne Hazeland Tingstad.

Se Ingrids profil hos Matrix Advokater

Møt Olle

Advokat Olle Nohlin

Olle har svensk juristutdannelse fra Lunds universitet og har jobbet som advokat i Norge siden 2002. Han har norsk advokatbevilling, er godkjent advokatmekler og behersker norsk, svensk, engelsk og til dels tysk og fransk.
Olle er i utgangspunkt ekstremt løsningsorientert og pragmatisk. Målet for enhver sak er og raskest mulig finne gode løsninger for de som saken omfatter. En slik tilnærming til sakene er utvilsomt det beste for både barna og foreldrene. En stor andel av de sakene Olle har for retten finner derfor sin løsning ved forlik, før en berammet hovedforhandling. Samtidig er det et faktum at ikke alle saker kan løses med en avtale. Olle har omfattende prosedyreerfaring etter snart 20 år i bransjen. Han har god kjennskap til relevant juss og avgjørelser, de psykologiske aspekter som ofte preger foreldretvister, samt prosessen som styrer sakene.
Olle jobber også mye med strafferett og barnevernsrett, noe som er en fordel i saker som omfatter flere samtidige problemstillinger.

Se Olles profil hos Matrix Advokater

Møt Solaf

Advokatfullmektig Solaf Souri

Solaf har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. I studietiden hadde hun et utvekslingsopphold ved Bond University i Australia, hvor hun tok spesialemner i mekling, prosedyre, internasjonal kontraktsrett og forskningsmetode.
Solaf har vært ansatt som advokatfullmektig siden oktober 2018. Hun har arbeidet barne – og familierett, herunder foreldretvister, skiftesaker og barnevernssaker. Solaf har også påtatt seg oppdrag innen utlendingsrett, strafferett – både som forsvarer og bistandsadvokat og saker etter psykisk helsevernloven. Hun har bred prosedyreerfaring innenfor nevnte rettsområder.
Solaf har fordypning i utlendingsrett og barnerett, herunder barns rettigheter i foreldretvister. Under masteravhandlingen skrev Solaf om tvangsbruk i psykiatrien overfor pasienter med spiseforstyrrelser, samt en analyse av hvorvidt norsk rett er i samsvar med Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK) og FN konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Hun har også drevet rettspolitisk arbeid.
Solaf har kurdisk bakgrunn og behersker kurdisk flytende muntlig. Hun har god kjennskap til Midtøstens kultur, og særlig forståelse av kurdisk kultur. Enkelte klienter ser på dette som en fordel da de opplever å få den støtten og forståelsen de trenger.

Se Solafs profil hos Matrix Advokater

Har du noen spørsmål?

Det er avtalefrihet i forhold til barns bosteds- og samværsordninger. Delt fast bosted gir foreldre like rettigheter i forhold til barnet. Om ditt barn vil ha det bra med delt fast bosted er avhengig av flere faktorer som må vurderes i det enkelte tilfelle
Barnefordelingssaker som går for retten følger et system der man først forsøker å komme frem til en minnelig løsning for foreldrene. Det benyttes i de aller fleste saker en sakkyndig psykolog som bistår foreldrene underveis, og utgifter til denne betales av staten. Dersom man ikke oppnår enighet, går saken til hovedforhandling og en dommer vil avgjøre de spørsmål som reises. Se innlegg (klikk til innlegg «gangen i en barnefordelingssak»)
I Norge skal alle foreldre som ikke bor sammen, betale bidrag i forhold til hvor mye barnet bor hos hver, barnets alder og foreldrenes inntekt. Det er avtalefrihet og foreldre kan selv bestemme hvor mye bidrag som skal betales. Ved uenighet kan Nav bidra.

Ved felles forelderansvar må man varsle flytting innad i Norge 3 måneder i forkant. Flytting til utlandet krever samtykke. Ved foreldreansvar alene kan man flytte uten samtykke.

Som forelder er det ditt ansvar at barnet ikke lider overlast eller blir utsatt for omsorgssvikt. Det gjelder både for samværsforeldre og bostedforelder. Har du velbegrunnet mistanke om at den andre forelderen utsetter barnet for omsorgssvikt, skal ikke barnet være der før forelderens situasjon er avklaret.
Ekteskapslovens § 59 gjør et viktig unntak fra reglen om økonomisk likedeling ved skilsmisse. Reglen medfører at den beholdne verdien av formue man hadde før man inngikk ekteskap eller midler man har ervervet senere ved arv eller gave (fra andre enn den andre ektefelle), kan kreves holdt utenfor delingen. Skjevdeling gir i mange tilfeller store utslag på et skifteoppgjør.

Samboere har ikke et ekteskapsliknende forhold hva angår økonomi og skifteoppgjør. Utgangspunktet for samboere er ikke et felleseie som ved ekteskap, men at hver samboer «eier sitt».

Det avhenger av saksområde og eventuelt inntekt/forme. Se artikkel om dette her: Se om du kan få fri rettshjelp

Barneverntjenesten skal inne kort tid (1 uke) vurdere om de vil opprette en undersøkelsessak eller ikke. En undersøkelsessak skal i utgangspunktet gjennomføres i løpet av 3 måneder. Etter det vil barneverntjenesten konkludere.

Ja det kan du. Advokaten kan be barneverntjenesten om å dekke advokatutgiften, men du har ikke krav på dette med mindre barneverntjenesten fremmer sak for fylkesnemnda.

Den nye arveloven inneholder mange endringer som får betydning for svært mange. Har du et testament, bør du i alle fall gjennomgå dette med en fagperson slik at du får sjekket at det fortsatt er gyldig. Dersom ditt gamle testament ikke ivaretar endringene i den nye arveloven, vil testamentet være helt eller delvis ugyldig.

Det er strenge regler både for hva som kan bestemmes i et testament, og i forhold til formkrav. Det er dermed fornuftig å søke rådgivning.

Rettslig sett har et rettsforlik samme tyngde som en dom. Ofte er det bedre med et rettsforlik, forutsatt at dere kan bli enige, for da kan dere selv utforme premissene og gjøre løsningen så detaljert som dere selv ønsker.

Retten våker over saker som gjelder barn og vil kun akseptere rettsforlikets løsninger dersom disse anses å være til barnets beste.

Vitner som opplyser saken på de punkter som retten er interessert i. Nøytrale vitner uten tilknytning til saken har som regel mer tyngde enn nær familie. Vitner som sitter med nye opplysninger er gjerne viktigere enn de som kjente deg for lenge siden. Vi hjelper deg å utforme en fornuftig vitneliste, basert på hva saken trenger.

Du kan ta opp samtaler som du selv er en del av. Hvis du ikke selv deltar i samtalen er det avlytting. Det er sjelden at lydopptak får en avgjørende betydning i retten og det er fare for at det slår tilbake på den som tar opp. Samtidig kan det være fornuftig å sikre seg opptak av situasjoner som antas avgjørende for saken; om så bare for å ha opptakene for å være helt sikker på hva som skjedde.
Ja, Barnevernet følger ofte ikke normal referatpraksis, hvor et utkast sendes ut til gjennomsyn. Barnevernet skriver sine referater, slik de oppfatter situasjonen/møtet og sender ikke ut utkast til gjennomsyn. Det er derfor lurt å følge med fortløpende, slik at feil i referater ikke forplanter seg videre i saken/undersøkelsen.

Du og din advokat kan komme med innspill til både de dere ønsker og de dere eventuelt ikke ønsker. Det er dog retten som bestemmer hvem det til slutt blir.

Ønsker du kontakt?