BARNERETT-AVTALE OM DELT FAST BOSTED

Avtale om delt fast bosted/større barn/skolebarn

1. Denne avtalen er inngått mellom NN (heretter «mor») og XX (heretter «far») som har fellesbarna A og B.

2. Mor og far har felles foreldreansvar for A og B.

3. A og B skal ha fast bosted hos far og mor med byttedag fredag etter skolen.

4. Ferier deles likt mellom far og mor (og følger skoles ferier) slik:

a. Vinterferien løper fra fredag ved skoleslutt til mandag ved skolestart. A og B er hos mor i partallsår og hos far i oddetallsår.

b. Påske ferien løper fra fredag før palmesøndag til 2. påskedag. A og B er hos far i partallsår og hos mor i oddetallsår/påskeferien deles likt mellom mor og far med byttedag onsdag før skjærtorsdag kl. 14.

c. Forslag til alternativer;

1) A og B skal ha 3 uker sammenhengende sommerferie med mor og far. Mor velger ferier i partallsår og far velger ferier i oddetallsår. Både far og mor må velge slik at begge foreldre får 3 sammenhengende ferieuker. Valg må gjøres innen 1. mars det aktuelle år, i motsatt fall går valgretten over på den andre forelderen.

2) A og B skal ha 3 uker sammenhengende sommerferie med mor og far. I oddetallsår har far uke 27, 28, 29 og mor har uke 30, 31 og 32. (Alternerer).

3) A og B har sommerferiesamvær med 2×2 uker og med far 2×2 uker. Mor velger ferier i partallsår og far velger ferier i oddetallsår. Valg må gjøres innen 1. mars det aktuelle år, i motsatt fall går valgretten over på den andre forelderen.

d. Høstferien løper fra fredag ved skoleslutt til mandag ved skolestart. A og B er hos mor i oddetallsår og hos far i partallsår.

e. Juleferien starter ved skoleslutt siste skoledag før ferien og slutter ved skolestart første skoledag etter ferien, og den deles mellom mor og far den 27. desember kl. 14. A og B er hos mor første del i partallsår (de år hun ikke har påskeferie) og hos far i oddetallsår (de årene han ikke har påskeferie).

5. Begge foreldre er ansvarlige for innkjøp av klær og utstyr til barna og barna har det de trenger hos begge foreldre. Dyrere utstyr som ski, sykkel mv deles. Mor og far skal ha dialog om innkjøp av slikt utstyr og dele utgiften.

6. Mor og far hilser høflig når de møtes. Begge unnlater å ta opp problematiske forhold ved møter der barna er tilstede.

7. Begge parter skal gi hverandre beskjed omgående dersom barna blir skadet eller alvorlig syke, eventuelt om det oppstår andre forhold man må forstå at den andre forelderen ønsker å få informasjon om.

8. Partene sender hverandre beskjed via epost om det er forhold den andre trenger i forbindelse med at barnet skal oppholde seg der.

9. Barnet skal ha anledning til å kontakte via telefon eller link den forelderen det ikke er sammen med, dersom barnet ønsker å gjøre dette.

10. Partene skal ikke snakke hverandre ned i påhør av barna.

Sted:……………….

Mor                                                                                                                                                                                                     Far

……………………………..                                                                                                                                                                     …………………………..

Last ned avtalen