Vi er spesialister i barne- og familierett

– en del av Matrix Advokater

Barne- og familieretten omhandler reglene om ulike samlivsformer og forholdet til barna. Den omhandler også regler som gjelder barn og mindreårige, for eksempel ansvaret for barna, fordeling av foreldreansvar og daglig omsorg ved samlivsbrudd og mindreårige rettslige handleevne. Videre omhandler familieretten regler om arv og generasjonsskifter, samt saker under barnevernloven.

Anne Hazeland Tingstad
Anne Hazeland TingstadAdvokat
E-post:  at@matrix-advokater.no
Tlf: 481 85 707

Anne Hazeland Tingstad arbeider spesialisert med barne- og familierett, herunder foreldretvister/barnefordeling, skilsmisser, ektefelleskifte/samlivsbrudd, barnevern og arverett. Hun er ansvarlig redaktør for nettstedet Familie-Advokater.no.

Anne Hazeland Tingstad har omfattende erfaring innen barne- og familierett, og har prosedert et stort antall saker over de siste 20 årene for alle rettsinstanser, herunder barnefordeling for Høyesterett. Hun har skrevet flere artikler og innlegg, hun er kursholder i barnerett og hun har vært kursarrangør innen foreldretvist og barnerett/barnefordeling. Hun er sensor og veileder i familierett ved Universitetet i Oslo og fast advokat for Oslo Krisesenter.

Anne Hazeland Tingstad har arbeidet som advokatfullmektig og advokat siden 1999, de første årene med fokus på strafferett i tillegg til barne- og familierett. Videre har hun vært dommerfullmektig i en toårsperiode ved en domstol med full fagkrets og hun har vært fast bistandsadvokat for Nedre Romerike tingrett i en seksårsperiode. I perioden 2011 til 2019 var Tingstad partner i Advokatfirma Dalan, der hun hadde en stor del av ansvaret for å bygge opp en barne- og familierettsavdeling. Tingstad gikk inn i Matrix Advokater som selvstendig advokat i 2019.
Anne Hazeland Tingstad har stort engasjement og høy kompetanse innenfor de rettsområder hun arbeider med. Hun er opptatt av kvalitet og oppdatert nasjonal og internasjonal rettsutvikling innen de enkelte fagområder. Anne Hazeland Tingstad strekker seg for å gi nær, god og ærlig oppfølging av sine klienter uansett størrelse og omfang i den enkelte sak.

Kontakt FamilieAdvokater
Ingrid Salberg Brekke
Ingrid Salberg BrekkeAdvokat
E-post: ib@matrix-advokater.no
Tlf: 986 05 871

Ingrid har master i rettsvitenskap fra universitetet i Oslo.

Ingrid arbeider med barne- og familierett, herunder foreldretvister og saker etter barneloven, ektefelleskifte, økonomisk oppgjør ved opphør av samboerskap, samt arvesaker og arveplanlegging.

Hun jobber også med barnevernssaker der hun bistår privat part, både foreldre og ungdommer med partsrettigheter.

Ingrid har videre særlig kompetanse innen strafferett, og tar oppdrag som forsvarer i alle typer straffesaker.

Hun tar også oppdrag innen psykisk helsevern både knyttet til straffesaker og klage til Kontrollkommisjonen over opprettelse eller opprettholdelse av tvungen psykisk helsevern eller klage over tvangsmedisineringsvedtak.

Ingrid er opptatt av høy faglig kvalitet, samt nær, god og ærlig oppfølging av sine klienter.

Kontakt FamilieAdvokater
Ingrid Humerfelt Eckhoff
Ingrid Humerfelt EckhoffAdvokat
E-post: ihe@matrix-advokater.no
Tlf: 412 60 003

Ingrid arbeider spesialisert med barne- og familierett, og jobber daglig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til saker om foreldretvister og saker etter barneloven, skiftesaker både ved skilsmisse og samboerskap, samt arvesaker og arveplanlegging for både samboere og ektefeller. Hun tar også oppdrag som fullmektig for dødsbo.
Ingrid tar også oppdrag innen saker som gjelder barnevernssaker for den private part; dvs foreldre og ungdommer med partsrettigheter.
Ingrid er en erfaren prosedyreadvokat og har ført et betydelig antall sivil- og strafferettslige saker for domstolene.
Foruten stor arbeidskapasitet og allsidighet, legger Ingrid vekt på høy faglig kvalitet, og gir god og ærlig oppfølging av sine klienter.
Ingrid har bakgrunn som rådgiver både i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) før hun begynte som advokat.
Ingrid tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2007, og har også spesialfag i internasjonal rett fra universitetet i Aix-en-Provence i Frankrike. Hun snakker engelsk og fransk.
Ingrid er fast ansatt advokat hos Cecilie Nakstad og Anne Hazeland Tingstad.

Kontakt FamilieAdvokater
Olle Nohlin
Olle NohlinAdvokat
E-post: on@matrix-advokater.no
Tlf: 906 39 659

Olle har svensk juristutdannelse fra Lunds universitet og har jobbet som advokat i Norge siden 2002. Han har norsk advokatbevilling, er godkjent advokatmekler og behersker norsk, svensk, engelsk og til dels tysk og fransk.
Olle er i utgangspunkt ekstremt løsningsorientert og pragmatisk. Målet for enhver sak er og raskest mulig finne gode løsninger for de som saken omfatter. En slik tilnærming til sakene er utvilsomt det beste for både barna og foreldrene. En stor andel av de sakene Olle har for retten finner derfor sin løsning ved forlik, før en berammet hovedforhandling. Samtidig er det et faktum at ikke alle saker kan løses med en avtale. Olle har omfattende prosedyreerfaring etter snart 20 år i bransjen. Han har god kjennskap til relevant juss og avgjørelser, de psykologiske aspekter som ofte preger foreldretvister, samt prosessen som styrer sakene.
Olle jobber også mye med strafferett og barnevernsrett, noe som er en fordel i saker som omfatter flere samtidige problemstillinger.

Kontakt FamilieAdvokater
Solaf Souri
Solaf SouriAdvokatfullmektig
E-post: ss@matrix-advokater.no
Tlf: 412 86 533

Solaf har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. I studietiden hadde hun et utvekslingsopphold ved Bond University i Australia, hvor hun tok spesialemner i mekling, prosedyre, internasjonal kontraktsrett og forskningsmetode.
Solaf har vært ansatt som advokatfullmektig siden oktober 2018. Hun har arbeidet barne – og familierett, herunder foreldretvister, skiftesaker og barnevernssaker. Solaf har også påtatt seg oppdrag innen utlendingsrett, strafferett – både som forsvarer og bistandsadvokat og saker etter psykisk helsevernloven. Hun har bred prosedyreerfaring innenfor nevnte rettsområder.
Solaf har fordypning i utlendingsrett og barnerett, herunder barns rettigheter i foreldretvister. Under masteravhandlingen skrev Solaf om tvangsbruk i psykiatrien overfor pasienter med spiseforstyrrelser, samt en analyse av hvorvidt norsk rett er i samsvar med Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK) og FN konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Hun har også drevet rettspolitisk arbeid.
Solaf har kurdisk bakgrunn og behersker kurdisk flytende muntlig. Hun har god kjennskap til Midtøstens kultur, og særlig forståelse av kurdisk kultur. Enkelte klienter ser på dette som en fordel da de opplever å få den støtten og forståelsen de trenger.

Kontakt FamilieAdvokater